ΣΧΕΤΙΚΑ

Home / ΣΧΕΤΙΚΑ

Αντικείμενο προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρει τόσο ένα υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία στο λιανεμπόριο όσο και μια εισαγωγή στις νέες τάσεις και αναδυόμενες  τεχνολογίες στον κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διαχείρισης της ζήτησης στον κλάδο του λιανεμπορίου. Το πρόγραμμα παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικές προσωπικές δεξιότητες, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία, ηγεσία, στρατηγική σκέψη και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το πρόγραμμα επιπλέον διαφοροποιείται μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων σε εργαστήρια καινοτομίας και δημιουργικότητας και μέσω της ανάληψης ενός ομαδικού καινοτόμου έργου (project) που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανερχόμενα στελέχη λιανεμπορικών επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους στο χώρο του λιανεμπορίου τροφίμου (σουπερμάρκετ) και υποστηρίζεται ενεργά από την Ελληνική Επιτροπή ECR (Efficient Consumer Response), που είναι ο σύνδεσμος λιανεμπόρων και προμηθευτών του κλάδου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αναμένεται να έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία στον κλάδο, να καταλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις στους οργανισμούς που απασχολούνται, να έχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, καθώς και την προοπτική για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη. Η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα οφείλει να συντονίζεται από τη διοίκηση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, η υποστήριξη των οποίων θα αποτελεί κριτήριο επιλογής.

Θεματικές ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει προχωρημένα μαθήματα στη διοικητική των επιχειρήσεων συνδυασμένα με ειδικά θέματα του κλάδου λιανεμπορίου. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση μελετών περίπτωσης, που ξεχωρίζουν ως προς την καινοτομία και συνεργατικότητα, από στελέχη του ίδιου του κλάδου. Μαθήματα ηγεσίας, στρατηγικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης συνδυάζονται με σύγχρονες τάσεις και αναδυόμενα θέματα στη διαχείριση της ζήτησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην επικοινωνία με τον καταναλωτή μέσα από νέα κανάλια και ηλεκτρονικά μέσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης θέματα καινοτομίας και δημιουργικότητας, ανάπτυξης προσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τέλος οι συμμετέχοντες καλούνται να σχηματίσουν ομάδες εργασίας και να αναπτύξουν, να επιλύσουν και να παρουσιάσουν ένα καινοτόμο έργο σε επιτροπή ακαδημαϊκών και υψηλόβαθμων στελεχών.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει ακαδημαϊκές διαλέξεις, παρουσίαση και ανάλυση μελετών περίπτωσης από υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, εργαστήρια (workshop) σε ομάδες, εργασία στο πλαίσιο ομάδας και παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες. Το υλικό των διαλέξεων και οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου.

Διάρκεια και διεξαγωγή προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες και θα διεξάγεται μία με δύο φορές κατ” έτος. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται σε 7 περιόδους κάθε δεύτερη Παρασκευή (10πμ-6μμ) και Σάββατο (10πμ-4μμ) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Κεφαλληνίας 46, Αθήνα. Η πρώτη περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι 7 Νοεμβρίου 2014- 21 Φεβρουαρίου 2015. Τα δίδακρα ανέρχονται στα 2.000 €, ενώ παρέχεται έκπτωση 50% στις εταιρίες μέλη του ECR Hellas. Το πρόγραμμα επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,45%.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα πατήστε εδώ.